Диагностични методи
В клиниката се постъпва след като вашият личен лекар или друг лекар е разпознал симптомите на хематологично заболяване.

На място препотвърждаваме поставената диагноза, чрез всички доказани и най-съвременни методи: 
 • цитоморфологични изследвания на периферна кръв/ костен мозък/ лимфен възел/ мекотъканни лезии (последните две в Катедра по патоанатомия)
 • цитогенетично изследване на костен мозък и периферна кръв
 • цитохимия
 • молекулярно-генетичен анализ
 • фенотипизация
 • имунохистохимия на материал от лимфен възел (в Катедра по патоанатомия), костен мозък и слезка
 • генетични и молекулярно-генетични методи
 • образна и ядрена (нуклеарна) диагностика
 • аспирационна биопсия на костен мозък (миелограма)
 • трепанобиопсия на костен мозък
 • флоуцитометрична имунофенотипизация на периферна кръв
 • флоуцитометрична имунофенотипизация на костен мозък
 • електрофореза на хемоглобини (чрез частна лаборатория в гр. Пловдив)
 • имуноелектрофореза , имунохимия на серум, търсене на имуноглобулинови нарушения,  вкл. парапротеин
 • изследване на еритроцити при пациенти, суспектни за глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност
 • изследване на коагулацията, вкл. нива на инхибитори при хемофилици
Диагностична апаратура
Клиниката и прилежащите звена на УМБАЛ "Св. Георги"  разполагат със съвременна апаратура за диагностика и лечение:
 • EКГ апарат
 • ехографски апарат
 • перфузор - 3 бр.
 • инфузомат - 4 бр.
 • камера CCD за микроскоп
 • микроскоп Лаборлукс (Leitz Laborlux) - 7 бр.
 • холтер за топъл серум
 • центрофуга екстактсепариране – плазмаекстрактор
 • фризер-ракла Крайотек (Cryotech)
 • камина за разтваряне на цитостатици
 • бенчтоп центрофуга Хетих (Hettich)
 • устройство за термален трансфер
 • РЕТ скенер
 • роботизирана система за радиохирургия Cyberknife Accuray (Кибернож), към Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ "Свети Георги"
Как протича прегледа?
Как протича прегледа? Ще боли ли?
Прегледът не включва никакви болезнени процедури. От него следват изследвания, от които единственото болезнено е вземане на кръв - рутинно изследване, на което вероятно сте се подлагали много пъти. На по-късен етап може да следва вземане на проба от костен мозък. Процедурата се извършва в клинични условия, с местна упойка.
Как трябва да се подготвя преди прегледа?
Единствено е необходимо да донесете цялата документация около здравното ви състояние, с която разполагате - предишни изследвания, епикризи и пр.