Накратко
Екипът на клиниката се състои от: 
 • Началник-клиника
 • 11 специализирани лекари по клинична хематология
 • 1 специализиран лекар по трансфузионна хематология
 • 3 специализанти
 • 1 старша медицинска сестра
 • 14 медицински сестри
 • 9 санитари
 • 2 технически изпълнители
Лекарският екип непрестанно повишава квалификацията си чрез редовно участие във всички престижни национални и международни хематологични конференции,  както и в разнообразни допълнителни обучения, семинари и онлайн обучения:
 • годишната конференция и националния симпозиум "Млад хематолог" на Българското медицинско сдружение по хематология)
 • годишната конференция на  Американската асоциация по клинична онкология (American Society of Clinical Oncology (ASCO))
 • годишната конференция на Американското сдружение по хематология (American Society of Hematology (ASH))
 • годишната конференция на Европейската асоциация по хематология (European Hematology Association (ЕНА))
 • обученията на Европейското училище по хематология (European School of Haematology (ESH))
 • обученията на Европейското дружество по кръвна и костно-мозъчна трансплантация (European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT))
 • обученията на Европейското дружество по медицинска онкология (European Society for Medical Oncology (ESMO))
 • онлайн обученията предлагани от Медскейп (Medscape)
Началник-клиника
Проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дм
Длъжности
 • Началник на Клиника по клинична хематология към УМБАЛ “Свети Георги”, гр. Пловдив
 • Национален консултант по клинична хематология
 • Експерт към Министерството на здравеопазването за оценка и акредитация на лечебни заведения
 • Заместник-директор на диагностично-лечебна дейност към УМБАЛ “Свети Георги”, гр. Пловдив
 • Председател на Комисия по етика към УМБАЛ “Свети Георги”, гр. Пловдив
 • Заместник-декан по научно-изследователската дейност към Медицински университет, гр. Пловдив
 • Ръководител на Катедра по клинична онкология към Медицински университет, гр. Пловдив
Проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова отговаря за управлението на Клиника по клинична хематология, с дейност по стволовоклетъчни трансплантации, която включва:
 • над 3000 хоспитализации годишно, при леглова база от над 50 легла и 4 трансплантационни бокса;
 • екип с 11 специализирани лекари по клинична хематология, 1 специализиран лекар по трансфузионна хематология, 3 специализанти, 1 старша медицинска сестра, 14 медицински сестри, 9 санитари и 2 технически изпълнители;
 • кабинет за диспансерно наблюдение и проследяване на пациенти с хематологични заболявания, Регионален сектор за автоложни трансплантации и Регионален център за диагностициране, лечение и проследяване на пациенти с вродени коагулопатии и хемолитични анемии.
диагностика
Диагностика на доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания по установените медицински стандарти за страната и по най-съвременните достижения на медицината в тази област:
 • анамнеза (задаване на въпроси насочени към симптомите на заболяването);
 • общ преглед на целия организъм;
 • специализирани изследвания: изследване на костен мозък, миолограми, трепанобиопсия, флоуцитометрия, цитохимия, молекулярно-генетичен анализ.
правоспособност
Уникален идентификационен номер
Уникалният идентификационен номер (УИН) удостоверява лекарската правоспособност.

УИН на Проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова: 1700001425

За проверка: blsbg.eu/medics/unionlist/id/4/language/bg
лечение и извършване на манипулации
Лечение по установените медицински стандарти за страната и по най-съвременните практики в хематологията и химиотерапията: моноклонални антитела, високодозирана химиотерапия и автоложна стволово-клетъчна трансплантация, като част от съвременната концепция за лечението на злокачествени лимфопролиферативни заболявания.
Професионален опит
 • 2017 до днес - началник на Клиника по клинична хематология към УМБАЛ “Свети Георги”, гр. Пловдив
 • 2017 до днес - национален консултант по клинична хематология
 • 2017 до днес - експерт към Министерството на здравеопазването за оценка и акредитация на лечебни заведения
 • 2016 до днес - заместник-декан по научно-изследователската дейност към Медицински университет, гр. Пловдив
 • 2015 до днес - ръководител на Катедра по клинична онкология към Медицински университет, гр. Пловдив
 • 2013 до днес - професор към Катедра по Клинична онкология на Медицински университет, гр. Пловдив
 • 2009 до днес - заместник-директор на диагностично-лечебна дейност към УМБАЛ “Свети Георги”, гр. Пловдив
 • 2008 до днес - началник на Клиника по медицинска хематология  към УМБАЛ „Св. Георги“, гр.  Пловдив
 • 2008 – 2009 - началник на Клиника по медицинска
  онкология, към УМБАЛ „Св. Георги“, гр.  Пловдив
 • 2005 – 2008 - началник на отделение към
  Клиника по хематология, към УМБАЛ „Св. Георги“, гр.  Пловдив
 • 2002 – 2008 - доцент към Първа катедра по Вътрешни Болести на Медицински университет, гр.  Пловдив
 • 1991 – 2002 - старши асистент в Клиника по хематология към Висш медицински институт, гр. Пловдив
 • 1988 – 1989 - старши асистент в Клиника по вътрешни болести към Висш медицински институт, гр. Пловдив
 • 1983 – 1988 - асистент в Клиника по вътрешни болести към Висш медицински институт, гр. Пловдив
академичен опит
 • 2012 до днес - лектор на курс по "Медицинска онкология" за стажант-лекари, към Медицински университет, гр. Пловдив
 • 2009 до днес - лектор на модул по "Химиотерапия" за студенти-фармацевти, към Медицински университет, гр. Пловдив
 • 2003 до днес - лектор на курс по "Клинична хематология" за студенти-медици, към Медицински университет, гр. Пловдив
 • 1995 до днес - лектор на курс по "Oбща медицина" за следдипломна квалификация, към Медицински университет, гр. Пловдив
 • 1992 до днес - лектор на курс по "Клинична хематология" за следдипломна квалификация, към Медицински университет, гр. Пловдив
 • 1987 до днес - лектор на курс по "Вътрешни болести" за следдипломна квалификация, към Медицински университет, гр. Пловдив
 • 2000 – 2008 - завеждащ научна дейност в Клиника по хематология, към Медицински университет, гр. Пловдив
 • 1994 – 2000 - завеждащ учебна дейност в Катедра по Вътрешни болести, МУ -Пловдив
медицинско образование
 • 2011 - придобита специалност "Медицинска онкология" ъм Медицински университет, гр. Пловдив (диплома N001749 от 22.06.2011)
 • 2002 - придобита степен "Магистър по икономика и здравен мениджмънт" към Пловдивски университет, по програма на International Program Centre for Health and Health   Economics, University of York, England (диплома N005019/PU-2002)
 • 1997 - придобита степен "Доктор по медицина",
  Висша атестационна комисия (диплома N24826 от 14.07.1997)
 • 1991 - придобита специалност "Клинична хематология" към Висш медицински институт, гр. Пловдив (диплома N37077 от 15.03.1991)
 • 1988 – придобита специалност "Вътрешни болести" към Висш медицински институт, гр. Пловдив (диплома N32154 от 06.01.1988)
 • 1981 - завършено висше образование по медицина, Висш медицински институт, гр. Пловдив, носител на националната награда за отличен успех "Златен Хипократ" (диплома N005627 от 02.09.1982)
Професионални членства
 • Български лекарски съюз
 • Съюз на учените в България
 • Българскo дружество по клинична и трансфузионна хематология
 • Европейска асоциация по хематология (European Hematology Association (ЕНА))
 • Европейско дружество по медицинска онкология (European Society of Medical Oncology (ESMO))
 • Американско дружество по хематология (American Society of Hematology  (ASH))
 • Американско дружество по клинична онкология (American Society of Clinical Oncology (ASCO))
 • Балкански съюз по онкология (Balkan Union of Oncology (BUOn))
 • Институт за управление на проекти (Project Management Institute (PMI))
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, професионални участия и публикации
 • главен изследовател в множество проучвания за не-ходжкинови лимфоми, миеломна болест, миелодиспластиченсиндром, миелопролиферативни заболявания, хронична лимфоцитна левкемия, фебрилна неутропения
 • над 135 публикации в международни и български списания
 • участие в  научни журита за придобиване на научни степени и академични длъжности
 • член  на  комисии към Министерство на здравеопазването за държавни  изпити  за  специалностите  по вътрешни болести, клинична хематология и медицинска онкология
 • член на Факултетния съвет на МФ към Медицински университет, гр. Пловдив
 • член на Научния съвет на МФ към Медицински университет, гр. Пловдив
 • член на Научния съвет на Медицински университет, гр. Пловдив
 • експерт към Министерството  на здравеопазването - Работна
  група за  актуализиране на медицински стандарт "Клинична хематология"
 • експерт към Министерството  на Здравеопазването  - Работна
  група за актуализиране на медицински стандарт „Медицинска онкология”
 • експерт към Министерството на Здравеопазването  за оценка и акредитация  на лечебни  заведения
 • редактор/ научен консултант в сп. Клинична и трансфузионна хематология
 • редактор/ научен консултант в сп. Bulgarian Medicine
 • редактор/ научен консултант в сп. MD
отличия
 • 2016 - носител на наградата на БЛС "Лекар на годината"
 • 1981 - носител на националната награда "Златен Хипократ"
езици
 • английски
 • руски
 • френски
лекарски прием
Кабинет
бул. „Васил Априлов” 15А, ДКЦ „Свети Георги”, блок 7, ет. 3, кабинет "Началник-клиника"
Приемно време
всеки работен ден: 7:30 до 13:30 ч.
Записване на час
график на записване: всеки работен ден от 7:30 до 13:30 ч.
тел.: (032) 602 596
професионално и научно сътрудничество с клиниката по клинична хематология
имейл: 
тел.: (032) 602 596
Специалисти
Д-р Емил Анков Спасов
Подробен профил
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Доц. Веселина Стефанова Горанова–Маринова
Подробен профил
-
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Д-р Катя Николова Сотирова
Подробен профил
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Д-р Пенчо Георгиев Георгиев
Подробен профил
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Д-р Мария Александрова Димитрова
Подробен профил
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Д-р Катя Георгиева Сапунарова
Подробен профил
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Д-р Васко Гръкланов
Подробен профил
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Д-р Виктория Викторова Бабачева-Бахчеванова
Подробен профил
-
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Д-р Иванка Христова Христова
Подробен профил
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Д-р Денка Иванова Костова
Подробен профил
-
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Д-р Янко Георгиев Янков
Подробен профил
-
Приемно време
за актуално приемно време, моля, звънете на тел. (032) 602 204 (всеки делничен ден от 7:30 до 13:30 ч.)
Медицински сестри
Секцията е в процес на разработка
Кариери
Клиниката обявява текущите работни места на сайта на УМБАЛ "Св. Георги", в страницата "Актуално": unihosp.com/?menu=current-news.